תנאי שימוש

כללי שימוש באתרי האינטרנט:

CUBA.CO.IL להלן: קפיטן, ו- cubatravelnetwork.com – להלן: סיטיאן

קפיטן הינו סוכן נסיעות ופועל כמתווך בין הנוסעים לבין ספקי השירותים השונים, כגון ספקי לינה, טיסות, רכב, וכדומה. השירותים המוצעים באתר הינם באחריותם של ספקי השירות בלבד. קפיטן ו/או סיטיאן אינם אחראים ו/או יהיו אחראים בכל צורה שהיא, ולא תחול עליהם כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספקי השירותים, ואין לראות בהם אחראים לשיבושים, ליקויים, אי התאמה או אספקת השירות באופן מלא או חלקי. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים השונים, כולם או חלקם, בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה או מחדל שלהם.

קפיטן ו/או סיטיאן אינם אחראים כלל על שינויים בשירותים המוזמנים ו/או אי אספקתם על פי ההזמנה.

באתר קפיטן ואתר סיטיאן (שניהם יחד להלן – "האתר") נמסר מידע אשר התקבל מצדדים שלישיים, בין השאר על סמך קישורים לאתרים אחרים ו/או מקורות מידע שונים. אין קפיטן ו/או סיטיאן אחראים למידע מכל סוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר ועל הנוסעים מוטלת כל האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור ולא תהיה להם כל תלונה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך כנגד קפיטן ו/או סיטיאן.

קפיטן ו/או סיטיאן עושים כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני, נכון, מלא ומדויק, ואולם אין הם אחראים כלל לעמידת הספקים השונים בהתחייבויותיהם, לרבות התאמת המצגים שמוצעים באתר זה עם המציאות.

מוסכם ומוצהר על ידי כל משתמש באתר זה, כי ידוע לכל, שהבעלות המלאה והמוחלטת באתר זה על כל תכניו וצורותיו הינה של קפיטן ו/או סיטיאן, וכי לאיש, פרט להם, אין כל זכות קניינית בו.

כל הזמנה מטופלת על ידי המערכת וחייבת לקבל אישור סופי מחברות התעופה, בתי המלון וספקי השירות השונים. הזמנה שלא אושרה בכתב – חסרת תוקף. הזמנה מאושרת מרגע שנשלח דוא"ל עם אישור ההזמנה ומרגע זה בלבד חלים עליה דמי ביטול / שינוי בהתאם לנהלי הספק. כל ביטול יעשה ישירות מול הספק.
המשתמש באתר מאשר כי ידוע לו, שקפיטן אינו יכול להתחייב לתקינות של 100% בתפעול האתר, בין כתוצאה מכח עליון ובין אם כתוצאה מהשבתה זמנית לצורך תפעול או שדרוג ו/או מפעולת זדון כלשהי מטעם צד שלישי ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי ברשת האינטרנט, וכן המשתמש מוותר על כל טענה בעניין, כלפי קפיטן.
אי הופעה במועד המדויק לקבלת שירות שהוזמן ואושר, מביאה לביטולו.
הטיסות הינן טיסות סדירות ושכר, פרטיהן עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלול ופרטי חברת התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים, אובדן / עיכוב כבודה הינה באחריותן על פי כל דין.
באחריות הנוסע להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה חודשים לפחות מיום החזרה המתוכננת לארץ.
מודגש בזאת, כי אין קפיטן / סיטיאן אחראים לגבי בעלי דרכונים זרים ובעלי תעודות מעבר, ובכל מקרה של ספק מצד הנוסע, חובה עליו לבדוק אם יש צורך באשרת כניסה למדינת היעד.

לתשומת לב: חובה לרכוש ביטוח מקיף ונרחב לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען ולקבל אישור שהוא תקף בקובה. כמו כן, נדרש כל נוסע לבדוק בעצמו לפני נסיעתו את הצורך בתרופות ובחיסונים ליעדי נסיעתו.

כל תביעה או דרישה, יש להגיש בכתב בצירוף אסמכתאות הולמות במשרדי קפיטן בתוך 14 יום מיום החזרה לארץ.

שם העסק: קפיטן טורס רח' בבלי 10 ת"א 6233110   טל' 03-544-9781  ע.מ. 054172077